و لا لا ى

Act as trustee and agent, accept powers of attorney and appoint agents. هيچ كار خيرى را از روى ريا انجام مده و از سَرِ شرم ، آن را وا مگذار

2022-12-06
    مقاطع يوسف و البنات
  1. اش 2لإا ليل /لا ي